Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu
RSS
Heve long Nauru Palamen i gohet yet

Heve long Nauru Palamen i gohet yet

{flike}PNG - Palamen...

Pupu Papa Artinya Penghembus Bercahaya?

Pupu Papa Artinya Penghembus Bercah…

ADA BEBERAPA penelit...

Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noken Se-Dunia

Ini Seruan Titus Pekei di Hari Noke…

{flike}HOLANDIA - No...

Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden

Ini Alasan Mengapa Prabowo Ingin Me…

{flike}JAKARTA - Ada...

Dialog Papua Jakarta, Butuh Mediator Netral

Dialog Papua Jakarta, Butuh Mediato…

JAKARTA - Pendeta Li...

Tetedemai (Kepala Batu)

Tetedemai (Kepala Batu)

Dan pada akhirnya ak...

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Empat yang Telah Mendunia

Dibalik Keindahan Kepulauan Raja Em…

KEPULAUAN Raja Ampat...

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sampai Di Malaysia, Ini Kisahnya (2/Habis)

Kotouki Diselamatkan Lumba-Lumba Sa…

WAROPEN - Pada edisi...

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR di Tanah Papua

Benny Giay Kritisi Pelaksanaan KKR …

JAYAPURA - Pendeta B...

Prev Next

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
A+ A A-

UN Itok Oli Mas Rausim ol Posin Wara Long Solomon Islands Gold Ridge Mine

UN Itok Oli Mas Rausim ol Posin Wara Long Solomon Islands Gold Ridge Mine

PNG - Ol papa graon klostu long Gold Ridge mine long Solomon Islands i askim gavman long bringim bek kuik St Barbara mining kampani long stretim bikpla wari long ol posin long tailings dam long mine.

Despla toktok blong ol i bihaenim wanpla ripot blong United Nations we emi tok oli mas daonim kuik mak blong ol wara long tailings dam oa ples we oli save putim ol posin pipia blong mine long en.

Oli tok mak blong wara long despla dam istap antap tumas na tu emi pulap long planti posin pipia.

Gavman blong Solomon Islands ibin askim despla team blong United Nations long mekim wok painimaut long despla tailings dam bihaenim ol bikpla ren na floods emi bin hamamarim kantri long mun igo pinis.

St Barabara mine, papa blong Gold Ridge mine ibin pasim mine na salim olgeta wokman blong ol narapla kanri igo bek long ol kantri blong ol, na despla ibin hatim bel blong gavman.

Gavman itokim despla kampani long noken kam bek long kantri.

Tasol Deputy Premier blong Guadacanal provins na wanpla papa graon long Goldridge Walter Naezon itok oli luksave long despla wari blong dam, na oli laikim gavman long bringim bek despla kampani long stretim despla wari.

Laen blong UN itok oli mas hariap na daonim mak blong wara long despla tailings dam blong lukim olsem emi no bagarapim laif na sidaon blong ol pipal klostu long despla mine. Sune Gudnitz emi bosman blong UN ofis long Pacific rijan.

Oli tok wara long despla tailings dam i bagarap olgeta long ol posin nogut oa chemicals olsem na bihaen tasol long ol floods ibin kamap, St Barbara mine ibin hariap tru na salim ol expatriate wokman-meri igo bek long ol kantri blong ol,na deputy Premier blong Guadacanal provins na wanpla papa graon long Goldridge Walter Naezon itok bai gutpla sopos St Barbara Mine igo bek long kantri na stretim despla wari long Golod Ridge mine.

 

back to top

__Topik-Topik Pilihan__ Patut Dibaca;;;